Sumber Aqidah dan Hukum Islam

 Sumber Aqidah dan Hukum Islam

Penulis: Ust. Muslim Atsari

Sumber aqidah (keyakinan) dan hukum agama Islam adalah Al-Kitab (Al-Qur’an) dan As-Sunnah (Al-Hadits). Keduanya merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Di sini akan kita bawakan pokok-pokok penting yang berkaitan dengan perkara ini:

 

 1. Kewajiban mengikuti wahyu yang Allah turunkan (Al-Kitab dan As-Sunnah)

 

Dan Al-Quran itu adalah Kitab yang kami turunkan yang diberkati, Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.” (Al-An’am: 155)

 

Imam Ibnu Katsir berkata pada tafsir ayat ini: “Di dalam firman-Nya ini terdapat ajakan untuk mengikuti Al-Qur’an. Allah mendorong hamba-hamba-Nya terhadap kitab-Nya, memerintahkan mereka untuk merenungkanya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Dia menyifati kitab-Nya dengan berkah (kebaikan yang banyak) di dunia dan di akhirat bagi orang yang mengikutinya dan mengamalkanya, karena sesungguhnya Al-Qur’an itu tali Allah yang kokoh.” (Tafsir Ibnu Katsir surat Al-An’am: 155)

 

Ketika ditanyakan: kita wajib mengikuti Al-Qur’an, otomatis juga mengikuti As-Sunnah. Demikian juga jika dikatakan: kita wajib mengikuti As-Sunnah, otomatis juga mengikuti Al-Qur’an. Karena keduanya saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan.

 

 1. Shiraathal Mustaqiim (jalan yang lurus) adalah mengikuti wahyu (Al-Qur’an dan As-Sunnah)

   

فاستمسك بالّذي أو حي إليك إنّك على صراط مستقيم

Maka berpegang teguhlah kepada yang telah iwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.” ( Az-Zukhruf: 43)

 

Imam Ibnu Katsir berkata pada tahsir ayat ini: “Yaitu, peganglah Al-Qur’an yang diturunkan ke dalam hatimu, karena sesungguhnya ia adalah al-haq, dan apa yang ditunjukkan olehnya adalah al-haq, yang membawa kepada jalan Allah yang lurus, yang menhantarkan menuju surga-surga penuh kenikmatan dan kebaikan yang kekal abadi.” (Tafsir Ibnu Katsir surat Az-Zukhruf: 43)

 

Oleh karena kitab Allah adalah kebenaran, maka dengannya Allah mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kekafiran, bid’ah, maksiat, kebodohan, dan kelalaian, menuju cahaya iman, sunnah, ketaatan, ilmu,dan dzikir.

Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (Al-Maidah: 15-16)

 

 1. Mengikuti wahyu (Al-Kitab dan As-Sunnah) cukup bagi orang-orang yang beriman.

   

ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لّكلّ شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri.” (An-Nahl: 89)

 

Imam Ibnu katsir berkata pada tafsir ayat ini: “Sesungguhnya al-Qur’an memuat segala ilmu yang bermanfaat, memuat berita yang telah terjadi dan ilmu yang akan terjadi, dan memuat segala yang halal dan yang haram,dan segala yang dibutuhkan oleh menusia di dalam urusan dunia mereka, agama, kehidupan, dan akhirat. Dan petunjuk terhadap hati, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (Tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl: 89)

 

Karena petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah telah lengkap, agama ini telah sempurna, maka merupakan perkara wajar, bahkan wajib untuk mencukupkan diri denagn agama ini, tanpa mengikuti selainnya.

 

Dan sesungguhnya, berpagang kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah merupakan jaminan dari kesesatan. Nabi bersabda:

تكت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تما سكتم بهما: كتابا وسنّة رسوله

Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya: kitab Allah dan sunnah rasul-Nya.” (H.R. Malik dan lainya, hadits shahih lighairihi)

 

 1. Larangan mengikuti selain wahyu

 

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).” (Al-A’raf:3)

 

Imam Ibnu Katsir berkata pada tafsir ayat ini: “(Ikutilah apa yang diturunkan kepada Rabbmu) yaitu: ikutilah peninggalan-peninggalan nabi yang ummi, yang dating kepada kamu membawa kitab (Al-Qur’an) yang telah diturunkan kepada kamu dari Penguasa dan Pemilik segala sesuatu. (Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya) yaitu janganlah kamu keluar dari apa yang dibawa oleh rasul kepada kamu menuju selain-Nya, sehingga kamu menyimpang dari hukum Allah menuju hukum selain-Nya.” (Tafsir Ibnu katsir surat Al-A’raf: 3)

 

Setelah kita mengetahui keterangan di atas, maka kita dapatkan banyak di antara umat Islam yang terjerumus ke dalam bid’ah atau terpengaruh pemikiran bid’ah, berpedoman terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama.

 

 • Sebagian mereka menjadikan akal dan logika sebagai sumber aqidah dan hukum. Mereka menempatkan akal manusia yang terbatas di atas wahyu Allah, sehingga mereka meninggalkan wahyu dengan alas an logika dan akal. Padahal, wahyu adalah kebenaran mutlak sedangkan akal manusia terbatas. Allah berfirman:

لاّ يأ تيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تتريل مّن حكيم حميد

Kebatilan tidak dating kepadanya (Al-Qur’an) baik dari depan maupun dari belakang. (Al-Qur’an) diturunkan dari (Rabb) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” ( Fushshilat:42)

 

Dengan tegas allah menyetakan bahwa kitab-Nya tidak di datangi oleh kebatilan, baik di saat diturunkannya, atau sesudahnya. Kebathilan maknanya adalah kedustaan atau kesia-siaan. Kemudian akal siapa yang dipakai ukuran untuk menolak wahtu? Kalau akalorang kafir, seperti Iblis, Fir’aun, Abu Lahab, atau Abu jahal, maka wajar mereka menolak wahyu, karena memang mereka orang-orang kafir. Namun, jika yang dipakai adalah akal Abu Bakar, Umar bin Khoththob, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pastilah akal mereka ini menerima wahyu, meyakininya dengan tanpa keraguan.

 

 • Sebagian mereka menjadikan perkataan imam-imam (tokoh-tokoh) yang dianggap maksum sebagai sumber aqidah. Padaha, tidak ada yang maksum dikalangan umat ini setelah Nabi Muhammad. Sehingga, perkataan siapapun selain Rasulullah dapat diterima atau ditolak, ilihat dari kebenaran. Ibnu Abbas berkata: ”Tidak ada seorangpun kecuali perkataannya diambil atau ditolak, selain nabi.” (H.R. Thabrani, di dalam Mu’jamul kabir, no. 11941). Maknanya bahwa perkataan Nabi Muhammad semuanya wajib diterima, adapun perkataan selainnya, dapat diterima atau ditolak dilihat dari kebenaran. Kemudian perkataan Ibnu Abbas tersebut diambil oleh Mujahid, kemudian diwarisi oleh Imam Malik, sehingga menjadi terkenal oleh beliau. Demikian juga perkataan ini diwarisi oleh Imam Ahmad bin Hambal.

 • Sebagian mereka menjadikan perasaan, mimpi, hikayat, dan kasyf (menyingkap perkara ghaib) sebagai sumber aqidah. Padahal semua perkara ini tidak ada jaminan kebenarannya, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai seumber aqidah.

 • Sebagian mereka menjadikan hadits-hadits lemah dan palsu sebagai sumber agama. Maka sesungguhnya, sikap mereka itu telah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.

 

Semoga tulisan ringkas ini mengingatkan umat Islam untuk kembali kepada sumber agama yang haq (benar), dan meninggalkan berbagai penyimpangan yang ada. Wallahul-Musta’an.

 

( Disadur dengan sedikit perubahan dari Buletin Dakwah Nurussunnah, Yayasan Ibnu Abbas, Sragen. Edisi 02/ I/ Dzulhijjah/ 1425 H – Januari/ 2005 M )

Posted on 1 Oktober 2007, in aqidah islam. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: